يادگيري در عمل

آموزش با رویکرد یادگیری در عمل

ایده پیشنهاد شده توسط روش یادگیری در عمل این است که فراگیران، چه در مقام کارمند و چه در مقام مدیر، بتوانند در بین فعالیت های روزانه خود تبادل دانش داشته باشند.